Tabu = forbudt kunnskap

For i sitt hjerte er mennesket
avhengig av det bilde hans neste
har av ham,
om så hans neste er pur idiot.
(Witold Gombrowicz)


Kunnskapen ingen vil ha
TABU =Forbudt kunnskap
= Et kulturelt forbud mot å se,høre og fortelle
= Et kulturelt forbud mot å berøre
= Trussel mot den sosiale orden,noe ureint og farlig
= Retusjering av hendelser,individuelt og kollektivt
= Motstand mot de som synliggjør det tabuiserte
   (Halldis K Leira 2003)


Seksuelle overgrep
Seksuelle handlinger som
- baserer seg på renkerens behov
- utnytter barnets avhengighet
- barnet ikke kommer seg ut av
- krenker barnets integritet
- er ulovlig og bryter med sosiale tabuer
  (Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn)


Incest –definisjoner
- Juridisk: Seksuell omgang med familiemedlemmer i rett nedadstigende linje,også adopterte. Seksuell omgang med søsken. (Straffeloven)
- Sosialpsykologisk: Fysisk og psykisk krenkelse av barns og unges seksuelle integritet begått av noen de står i et avhengighetsforhold til,skapt av nær sosial familietilknytning. (Borchgrevink og Christie)
- Støttesenterbevegelsen: Fysisk og/eller psykisk utnyttelse av barns og unges seksuelle integritet begått av noen de har et tillitsforhold til. (SmI)


Seksuelle overgrep
– juridiske definisjoner
  Seksuell atferd:Ikke fysisk kontakt
- Blotting
- Onanering i barnets påsyn
- Sex med andre i barnets påsyn
- Visning av porno
- Seksuelt snakk og forslag


Seksuell handling:
Fysisk kontakt
- Kyssing
- Overgripers berøring av barnets bryster eller kjønnsorgan
- Barnet må berøre overgripers kjønnsorgan
Seksuell omgang:Inntregning i kroppens hulrom
- Overgriper masturberer barnet eller barnet må masturbere overgriper
- Suging og slikking av barnets eller overgripers kjønnsorgan
- Vaginal,anal eller oral inntrenging i barnet av overgripers penis, fingre eller gjenstand eller barnet må trenge inn i overgriper
- Overgripers onanering til sædavgang i barnets munn eller ansikt
(NOU 1997:Seksuallovbrudd,Ot.Prp nr 28 99-2000)


Omfang –seksuelle overgrep mot barn under 18 år
I den vestlige verden,alle kategorier overgrep:
Kvinner 10 -20 %
Menn 5 -10 %
I Norge,alle kategorier overgrep:
Kvinner 19 %
Menn 14 %
I Norge,alvorlige og gjentatte overgrep:
Befolkningen 5%
Incest,dvs seksuell omgang med nære familiemedlemmer,er den mest omfattende formen for seksuelle overgrep mot barn.
(Sætre,Holter,Jebsen 1986,Normann 1993,Sætre 1997,Normann 2002)


Ofrene
- 60-75%jenter
- Gjennomsnittsalder 6 -år
Typisk barn 3-6 år
Minste barn 2-3 måneder
- Stor andel barn med flere overgripere
- Incestovergrep er de mest langvarige
(Hoem Kvam 2001,Nasjonalt ressurssenter 2002,Aker sykehus 1992 )


Barn i risikosonen
- Funksjonshemmede
- Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger
- Barn i fosterhjem
- Barn av rusmisbrukere
- Barn av psykisk syke foreldre
- Barn i voldelige foreldre
Funnene kan ha sammenheng med at det er lettere å
avdekke overgrep i slike situasjoner.
(Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn 2002)


Overgrep mot funksjonshemmede barn
- 2-3 ganger mer utsatt enn andre barn
- Psykisk utviklingshemmede mest utsatt
- Økt sannsynlighet for overgrep med økende grad av funksjonshemming
- Færre funksjonshemmede barn enn andre blir undersøkt etter mistanke om seksuelle overgrep
(Marit Hoem Kvam 2001)


Overgriperne
En barnet kjenner:90-95%
En mann:90-95%
En ungdom 30-50%
En eldre bror:mest vanlig overgriper ved søskenincest
Er ikke pedofil:Svært mange overgripere har også seksuell tenning på voksne
Er ikke overgrepsutsatt:60-80%av mennene
Flere kvinnelige enn mannlige overgripere sier de sjøl har vært utsatt for overgrep
Under 10%av overgrepsutsatte blir sjøl overgripere
(Hoem Kvam 2001,Nasjonalt ressurssenter 2002)Litteraturliste

Marianne C Brantsæter 2001
Møter med menn dømt for seksuelle overgrepmot barn.
                   
Dr.polit. avhandling, Universitetet i Oslo, Institutt
for sosiologi og samfunnsgeografi

Marit Hoem Kvam 2001.       
Seksuelle overgrep mot barn. Oslo:
Universitetsforlaget

Halldis K Leira 2003.           
Det gode nærvær. Kulturens psykologiske betydnin.
                   
Bergen: Fagbokforlaget

Nasjonalt ressurssenter for Seksuelle overgrep mot barn ­ utvalgte temaer. Oslo
seksuelt misbrukte barn 2002.
(Årstall ikke oppgitt i boka)